Była to druga z cyklu konferencja poświęcona problematyce młodzieży partycypującej w heterogenicznej oraz podlegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości globalnej. Konferencja objęta została honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektora UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym oraz Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych UAM prof. dra hab. Zbyszko Melosika, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcji Pedagogiki Młodzieży działającej przy KNP PAN.

Wydarzenie zorganizowane przez Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży WSE UAM zgromadziło szerokie grono wybitnych osobistości świata pedagogiki (skupionych głównie wokół Sekcji Pedagogiki Młodzieży Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN) oraz wielu wspaniałych gości. Wszystkich uczestników połączył wspólny obszar zainteresowań poznawczych plasujący się w ramach problematyki szeroko pojętej młodzieży. W konferencji łącznie udział wzięło blisko 90 osób!

Obrady, ze względu na pogarszający się stan epidemiczny zostały zorganizowane w formie zdalnej. Fakt ten jednak nie utrudnił procesu realizacji celu konferencji, jakim było stworzenie przestrzeni dialogu pozwalającej na wymianę refleksji dotyczących ludzi młodych i ich relacji do przestrzeni społeczno-kulturowej.

Mając na uwadze nadrzędny cel konferencji, podczas jej obrad zapewniono uczestnikom i uczestniczkom zarówno możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów w ramach sześciu sesji plenarnych, jak również indywidualną pracę w sześciu sekcjach tematycznych poświęconych takim zagadnieniom jak: tożsamość młodzieży we współczesności, współczesna młodzież w środowisku szkolnym, postawy obywatelskie współczesnej młodzieży, współczesna młodzież w środowisku rodzinnym, współczesna młodzież (akademicka) w procesie tranzycji do dorosłości oraz młodzież w obliczu współczesnych zagrożeń (w tym zdrowotnych).

Z sygnałów docierających do Organizatorów dowiadujemy się, iż wydarzenie okazało się dla wszystkich bardzo owocne poznawczo, intrygujące, przepełnione pedagogiczną refleksją oraz pogłębiającymi dyskusjami. Organizatorzy zapewniają także, iż rozpoczęli planowanie trzeciej edycji konferencji, na którą także serdecznie zapraszają już dziś!