KOORDYNATOR: Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska

Dla pedagoga „procesualność zjawisk i nieuchronność zmiany powoduje: – konieczność rozpoznania źródeł, – postawienia diagnozy zagrożeń, – przewidzenie ich rozwoju, – obmyślenie i zaproponowanie środków zaradczych” (Pilch 2007). Jedną z istotnych kwestii społecznych współczesnego świata jest poziom i jakość życia młodzieży. Poziom jej partycypacji społecznej jest istotny ze względu nie tylko na bieżące konsekwencje deprywacji potrzeb, ale głownie na te odległe, związane zazwyczaj z zachwianiem w pełnieniu przyszłych ról społecznych. Tymczasem we współczesnym świecie (nie tylko w Polsce) możemy mówić – na podstawie licznych badań – o juwenelizacji biedy i wykluczenia. Stąd podjęta problematyka dotycząca jakości życia i poziomu partycypacji społecznej współczesnej młodzieży. Takie holistyczne ujęcie problemu wpisuje się w koncepcje współczesnego europejskiego modelu społecznego, gdzie koncepcja inkluzji wykluczonych jest spostrzegana nie tylko poprzez pryzmat idei sprawiedliwości społecznej, ale warunku sukcesu i powodzenia ekonomicznego społeczeństwa.

Zainteresowania członków zespołu skupiają się wokół problemów wynikających z istniejącego stanu rzeczy, tzn. wykluczenia społecznego i dysfunkcji osób o niskich kompetencjach społecznych oraz działań związanych z inkluzją społeczną.

Tematyka realizowanych problemów badawczych przez członków zespołu:
– relacje kręgów społecznych w procesach marginalizacji, rola empatii
– świadomość wartości i odpowiedzialności w relacji intra i interpersonalnych
– funkcjonowanie grup rówieśniczych, system wartości młodych ludzi,
– zagospodarowanie czasu wolnego- czas wolny jako instrument diagnozy i zmiany społecznej, uczestnictwo w kulturze,
– postawy wobec edukacji i rynku pracy
– niepełnosprawność jako istotny element wykluczenia
– niepełnosprawność, człowiek niepełnosprawny – procesy rehabilitacji społecznej
– ryzyka społeczne i różne wymiary bezpieczeństwa