KOORDYNATOR: Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

W ramach tego problemu szczególnie interesują nas kwestie:

  • elitaryzmu/egalitaryzmu w edukacji i ich roli w procesach stratyfikacji społecznej,
  • procesów socjalizacji w instytucjach edukacyjnych oraz w środkach masowego przekazu,
  • ruchliwości społecznej oraz reprodukcji społecznej poprzez dostęp do wykształcenia,
  • teoretycznych kontekstów relacji między edukacją a stratyfikacją społeczną (w kontekście porównawczym),
  • dostępu do edukacji a (nie)równości społecznej kobiet,
  • roli kultury popularnej i kultury wysokiej w procesach stratyfikacji.