Monografie autorskie:

Barańska M., Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.

Błasiak A., Młodzież – świat wartości, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.

Cuprjak M., Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.

Cybal-Michalska A., Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne, UAM, Poznań 2001.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006.

Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 2013.

Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I., Knasiecka Falbierska K, Marciniak M., Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, Impuls, Kraków 2011.

Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R., Jaskulska S., Marciniak M., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza – interpretacje – konteksty, Impuls, Kraków 2013.

Iwanicka A., Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020.

Jakubowska-Baranek J.,  Adaptacja młodzieży rozpoczynającej studia uniwersyteckie do środowiska akademickiego, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań 2004.

Jaskulska S., Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018.

Jaskulska S., Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poznań 2009.

Kanclerz B., Orientacje życiowe młodzieży akademickiej,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015.

Karmolińska E.,  Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości, WSH, Leszno 2009.

Karmolińska – Jagodzik E., Dialogi międzygeneracyjne. Komunikacja młodzieży z rodzicami.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Poznań 2019.

Konaszewski K., Kwadrans Ł., Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018.

Konaszewski K., Tożsamość wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2016.

Kopińska V., Edukacja obywatelska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Kozielska J., Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.

Lewicka M, Molesztak A, Cichosz M., Animacja społeczno-kulturalna. Współczesne wyzwania. Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury, Impuls, Kraków 2018.

Lewicka M., Cierzniewska R., Gackowska M., Młodzież o sobie i codzienności szkolnej. Obok dyskursu jakości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Lewicka M., Świat wartości młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.

Lewicka M., Wybory życiowe studentów: małżeństwo – rodzina – formy alternatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.

Myszka-Strychalska L.,  Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016.

Nawój-Połoczańska J., Metoda projektu w doradztwie zawodowym,  Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.

Nawój-Połoczańska J., Ku czemu doradzać? O projektach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Firma Handlowo-Wydawnicza Mado, Warszawa 2014.

Pawełek K., Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Poznań 2016.

Piorunek M., Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004.

Segiet K., Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Poznań 2011.

Segiet K., Dziecko w wielkim mieście, Poznań 2000.

Segiet K., Słupska K.,  Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, Gniezno 2010.

Segiet K., Słupska K., Tokaj A., Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.

Segiet K., Słupska K. (red.), Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Segiet K., Słupska K., Tokaj A. (red.), Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Skowrońska-Pućka A., (Przed)wczesne macierzyństwo-perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.

Suchodolska J., Poczucie jakości życia młodych dorosłych – na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Szczurek-Boruta A.,  Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007.

Szczurek-Boruta A., Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne, Impuls,  Cieszyn-Kraków 2007.

Ściupider-Młodkowska M., Miłość w epoce Ja. Studium socjopedagogiczne,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018.

Walter N., Internetowe wsparcie społeczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.

Walter N. (red.), Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.

Wasilewska K., Samotność młodzieży, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2010.

Wawrzonek A., Rosalska M., I Ty możesz kształcić mistrzów. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Program Kapitał Ludzki, Poznań 2010.

Wawrzonek A., Rosalska M., Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych, Difin, Warszawa 2012.

Wawrzonek A., Rosalska M., Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, KOWEZiU, Warszawa 2013.

Waszyńska  K.,  Prostytucja kobieca. Psychospołeczne studium zjawiska.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Poznań 2018.

Włodarczyk E., Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008.

Żyłkiewicz-Płońska E., Europejski wymiar w edukacji młodzieży akademickiej. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.