Sekcja Pedagogiki Młodzieży działa w ramach Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Została powołana na wniosek prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk uchwałą Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z dnia 26 czerwca 2020 roku. Ideą towarzyszącą powstaniu Sekcji była chęć rozwijania dyskursu na temat młodzieży jako przedmiocie (młodzież w centrum pedagogiki) i podmiocie (młodzież w centrum permanentnej zmiany społecznej) badań pedagogicznych z udziałem znamienitych osobistości, których wybitne osiągnięcia na niwie działalności naukowej zasługują na szczególne uznanie.

W humanistycznym dyskursie istnieje wyraźne zapotrzebowanie na wiedzę o: źródłach i miejscu pedagogiki młodzieży w obszarze nauk społecznych, współczesnych nurtach rozwoju pedagogiki młodzieży, kierunkach badań nad młodzieżą jak również ich historycznych i kulturowych uwarunkowaniach czy też perspektywach badawczych w badaniach pedagogicznych nad młodzieżą, a także na umiejętności: wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki młodzieży w celu analizy złożonych socjopedagogicznych problemów okresu adolescencji oraz prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych z obszaru pedagogiki młodzieży. Wysiłek pedagogów zintegrowanych w ramach prac Sekcji Pedagogiki Młodzieży jest również skierowany w stronę uznania postulatu wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w obszarze pedagogiki młodzieży.

Członkowie Sekcji Pedagogiki Młodzieży wraz z działającym od 2016 roku Zespołem Pedagogiki Młodzieży spotykają się regularnie w ciągu każdego roku akademickiego. Miejscem posiedzeń zazwyczaj jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przebiegają one zgodnie z przyjętą strukturą. W ich trakcie przez zaproszonego gościa wygłaszany jest referat poświęcony wybranym problemom z obszaru pedagogiki młodzieży. Kolejny ważny punkt spotkań stanowi dyskusja tematyczna dotycząca młodzieży i jej partycypacji w rzeczywistości społeczno-kulturowej. Ponadto, posiedzenia owocują zapoznawaniem się z osiągnięciami badawczymi członków zespołów roboczych. Stanowią one także forum dyskusji dla młodych naukowców w ramach inicjatywny Poranna kawa z cytatami – Oni, One mówią… Warto podkreślić, iż członkowie Sekcji Pedagogiki Młodzieży i Zespołu Pedagogiki Młodzieży upowszechniają oraz promują swoje osiągnięcia badawcze w licznych publikacjach, także tych które stanowią wynik prac związanych z bezpośrednią działalnością Sekcji i Zespołu. Okazję do wymiany oraz rozpowszechniania książek w tym także nowości wydawniczych, stanowi między innymi loteria pt. Książka przekazana pod dobry adres.