KOORDYNATOR: Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek

Rzeczywistość społeczno-kulturowa wyznacza ramy zaangażowania edukacyjnego i zawodowego ludzi. Styk edukacji i rynku pracy stanowi:

– newralgiczny komponent biografii jednostki i

– istotny problem rozpatrywany w kategoriach makrospołecznych.

Zwłaszcza, że „płynna rzeczywistość” i specyfika przemian gospodarczych narzuca wymóg konstruowania biografii edukacyjno-zawodowych w warunkach licznych, wielokierunkowych zmian, permanentnych tranzycji pomiędzy edukacją a pracą. Wymaga też uwzględnienia mozaikowego/kolażowego modelu kariery zawodowej funkcjonującego obok/zamiast modelu linearnego. Charakterystyka współczesnego rynku pracy przyczynia się do konieczności wkalkulowania zarówno dokonywania wielokrotnych wyborów edukacyjno-zawodowych w ciągu życia,  jak i ryzyka edukacyjno-zawodowych dysonansów.  Nieustanny rozwój procesów technologicznych i automatyzacji gospodarki, rosnąca konkurencja o miejsca pracy zmieniają charakter tego rynku. Lawinowy przyrost i dostęp do informacji, aksjologiczny relatywizm i społeczny pluralizm, kultura indywidualizmu, hiperrzeczywistość medialna i wirtualna, wszechogarniający konsumpcjonizm, globalizacja świata kultury, polityki i gospodarki – to tylko niektóre czynniki opisujące poruszanie się między edukacją a rynkiem pracy. Jest ono dodatkowo szczególnie trudne w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości (szeroko pojęta kategoria – młodzieży), kiedy brak życiowego doświadczenia i tożsamościowe zawirowania kreślą ramy funkcjonowania w roli ucznia, pracownika oraz w procesie przemieszczania się pomiędzy tymi rolami.

Zainteresowania członków zespołu roboczego mogą się zatem skupiać na opisie i badaniu zarówno:

– działań projektowych (planów, decyzji, wyborów zawodowych) młodzieży, jak i

– realizacyjnych – związanych z eksplorowaniem rynku pracy, adaptacją do ról zawodowych, konsolidacją w tych rolach.

Mogą także dotyczyć subiektywnej (dokonywanej z punktu widzenia jednostki) i zobiektywizowanej (np. opartej na makroekonomicznych wskaźnikach weryfikacji funkcjonowania rynku czy instytucji wspierających procesy zatrudnienia ) oceny warunków gromadzenia przez młodzież doświadczeń związanych z rynkiem pracy w toku edukacji oraz w czasie wychodzenia na ten rynek i czynnego w nim uczestnictwa. Zaznaczyć także należy, że intersujące poznawczo byłoby koncentrowanie się na oglądzie omawianego wycinka rzeczywistości społecznej z perspektywy różnych kategorii młodych osób (zróżnicowania wiekowe, związane z krajem czy środowiskiem funkcjonowania, z kategorią różnych typów potrzeb uwarunkowanych np. sytuacją zdrowotną, niepełnosprawnością, specyfiką biograficznych doświadczeń).

Perspektywa jednostkowa i makrospołeczna wiążą się z zastosowaniem zróżnicowanych paradygmatów badawczych – metod jakościowych i ilościowych w toku opisu i weryfikacji w/w zjawisk. Istnieje zatem możliwość wykorzystania i łączenia tych podejść i doświadczeń badawczych poszczególnych członków zespołu.