KOORDYNATOR: Prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet

Rozważania teoretyczne i empiryczne  zespołu dotyczyć będą zagadnień związanych z procesem wdrażania w środowisku lokalnym możliwych rozwiązań wzmacniających społeczne i kulturalne zaangażowanie młodzieży.

Przedmiotem pracy zespołu będą także dociekania w zakresie rozwijania aktywnych postaw i zachowań prospołecznych w społecznościach (m.in. analiza zagadnień współpracy w środowisku lokalnym,  sił społecznych, animacji lokalnej i różnych działań i form podnoszących poziom postaw prospołecznych i obywatelskich, poziom udziału zwłaszcza młodzieży  w życiu społecznym i kulturalnym.

Poruszane przykładowe obszary zagadnień to m.in.:

  • Diagnoza potrzeb i problemów młodzieży. Zagrożenia i stojące wyzwania (in. agresja, przemoc, cyberprzemoc, odrzucenie, start zawodowy, znaczenie wielopłaszczyznowych działań profilaktycznych podejmowanych w środowiskach lokalnych w symbiozie z domem rodzinnym i szkołą). Postawy, aspiracje młodzieży.
  • Metody intensyfikacji działań twórczych młodzieży i dla młodzieży na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym (m.in. wykorzystywanie projektu jako źródła wiedzy i inspiracji o dobrych praktykach angażowania młodzieży w działania na rzecz środowiska lokalnego)
  • Aktywizacja młodzieży wokół opieki i wychowania (sieć wsparcia)
  • Zadania związane z organizowaniem czasu wolnego młodzieży
  • Aktywność społeczna i kulturalna młodzieży w środowisku lokalnym dzięki której zmienia ona siebie i własne otoczenie