KOORDYNATOR: Prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński

W ramach prac tej grupy podejmowane zostaną problemy młodzieży w szeroko rozumianym środowisku edukacyjnym, które obejmuje nie tylko środowisko szkolne, ale także środowisko rodzinne i rówieśnicze oraz placówki edukacji równoległej i edukacji medialnej.

W szczególności proponujemy podejmowanie zagadnień w zakresie niżej wyróżnionych obszarów:

 • problemy młodzież związane z realizowanym w szkole procesem kształcenia (w zakresie wartości, celów, zasad, treści, form i metod kształcenia);
 • potrzeby młodzieży a spełniane przez szkołę funkcje: socjalizacyjne, personalizacyjne
  i opiekuńcze;
 • partycypacja młodzieży w różnych formach edukacji równoległej;
 • problemy młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie
  z trudnościami i niepowodzeniami w uczeniu się, profilaktyka, diagnoza i terapia w zakresie trudności i niepowodzeń szkolnych);
 • przemoc i agresja w środowisku edukacyjnym oraz inne patologie wśród młodzieży (narkomania, alkoholizm, przestępczość, prostytucja i inne);
 • wartości i aspiracje życiowe młodzieży w zmieniających się warunkach życia społecznego;
 • trudności wychowawcze młodzieży, ich przyczyny, specyfika, sposoby zapobiegania;
 • problemy edukacji medialnej adolescentów (szanse i zagrożenia);
 • problemy edukacji zdrowotnej w zakresie kreowania wśród młodzieży zdrowego stylu życia
  (na przykład edukacja seksualna, problemy odżywiania i inne);
 • problemy organizacji czasu wonnego młodzieży na różnych szczeblach kształcenia;
 • problemy przygotowania młodzieży do pełnienia ról społecznych (edukacja obywatelska
  i patriotyczna);
 • młodzież w sytuacji zmian strukturalnych systemu szkolnego;
 • młodzież akademicka i jej problemy życiowe;
 • kulturowe dylematy młodzieży (pomiędzy oddziaływaniem kultury popularnej i szkoły);
 • rodzime wyznaczniki problemów i sukcesów edukacyjnych młodych ludzi;

Prosimy traktować powyższe obszary problemowe jako niektóre tylko propozycje, które mogą Państwo wzbogacić własnymi pomysłami leżącymi w sferze Waszych zainteresowań naukowych.