Wskazówki dla osób przygotowujących bibliografię na stronę internetową Zespołu Pedagogiki Młodzieży

Osoby będące członkami Zespołu Pedagogiki Młodzieży mogą zamieszczać wykazy swoich publikacji na stronie internetowej Zespołu. Plik z bibliografią przygotowaną według poniższego wzoru prosimy przesyłać na adres: zespolpm@amu.edu.pl

Książki (monografie i monografie wieloautorskie):

  • Karmolińska E.,  Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości, WSH, Leszno 2009.
  • Cybal-Michalska A., Kanclerz B, Myszka-Strychalska L., Peret-Drążewska P. (red.), Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018.

Tekst w pracy zbiorowej:

  • Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Artykuł w czasopiśmie:

  • Segiet K., On the new culture of time, child-rearing and acceleration civilisation, Kultura Społeczeństwo Edukacja, nr 1(11) 2017.