KOORDYNATOR: prof. nadzw. dr hab. Klaudia Węc

Zakres podejmowanej problematyki:

  • Koncepcje podmiotu w perspektywie współczesnych dyskursów naukowych oraz recepcja podmiotowości praktyce pedagogicznej;
  • Problematyka rozwoju w aspekcie ryzyka indywidualizmu i stratyfikacji społecznej;
  • Graniczność i transgresyjność zachowań ludzkich;
  • Polityczność podmiotowości a kapitał tożsamości – strategie teoretyzacji, problematyzacji i doświadczenia;

W założeniu praca zespołu będzie się skupiać wokół zagadnienia podmiotowości młodzieży z uwzględnieniem konstytuowania się podmiotu oraz procesów rozwojowych, które temu towarzyszą. Uszczegóławiając chodzi o uruchamianie mechanizmów identyfikacyjnych, separacyjnych, czy sublimacyjnych wyznaczających jakość tożsamości. Celem działań jest podjęcie wysiłku interpretacyjnego pozwalającego zweryfikować dwa pedagogicznie ważne obszary oddziaływań: pierwszy dotyczy indywidualnych doświadczeń podmiotu, płynących z wyraźnie odczuwalnego napięcia, mającego swoje źródło w szerokim rozumieniu doświadczenia społecznego; drugi odnosi się do praktycznego powołania pedagogiki, którego zadaniem jest stwarzanie pedagogom możliwości rozumienia uwarunkowań własnego funkcjonowania. Zakres badawczy mieści się w perspektywie problematyzowania istotnych pedagogicznie kwestii: w jaki sposób młody człowiek tworzy swój świat? co czyni ten świat sensownym? co konstytuuje znaczenie dla podmiotu? oraz w jaki sposób to wszystko określa granice jego doświadczenia? Kluczowym obszarem interpretacyjnym będą również graniczne oraz transgresyjne zachowania młodzieży oraz ich związek ze zmieniającymi się strukturami społecznymi a także wpływem kultury. W szczegółowej perspektywie chodzi o próbę utworzenia zaplecza intelektualnego dla praktyki edukacyjnej, które będzie próbą skonstruowania diagnozy wyznaczającej pułapki rozwojowe prowadzące do podmiotowych deficytów egzystencjalnych. Zakres badań będzie miał charakter interdyscyplinarny pozwalający na podejmowanie działań zarówno w perspektywie teoretycznej jak i praktycznej.